Privaatsuspoliitika

KÜPSISTE KASUTAMINE

Juhime Teie tähelepanu sellele, et koduleht ei kogu automaatselt Teie Isikuandmeid. Kodulehel kasutatavad Küpsised on mõeldud kodulehe ladusa toimimise ja külastajatele parema lehitsemiskogemuse tagamiseks, aga tänu saadud statistilistele andmetele võib ettevõte täiustada oma kodulehte.

Kodulehe külastamise andmeid kogub Google Analitics programm vaid statistilistel eesmärkidel (nii võime täiustada oma kodulehte), kuid konkreetseid andmeid nagu IP aadress või/ja isiklik informatsioon, isikuandmed, see koduleht EI KOGU.

Seansiküpsised

Seansiküpsised võimaldavad Teid ära tunda meie kodulehe külastamise ajal, et kõik kodulehe lehitsemisel tehtud muudatused või valikud oleksid salvestatud. Need küpsised võimaldavad kiiresti ja kergesti kodulehte lehitseda ilma, et iga kord uuel lehel oleks tarvis informatsiooni uuesti töödelda. Seansiküpsised on ajutised ja aeguvad veebilehitseja sulgemise või kodulehelt väljumisel järel.

Püsiküpsised

Püsiküpsised – need on sellised küpsised, mis salvestatakse teie arvutisse määratud ajaperioodiks peale seansi lõppu, need võivad salvestada kasutaja teatud valikud või toimingud, kui kodulehte uuesti külastatakse.

Kolmandate poolte küpsised

Meie kodulehel võib olla teistelt kodulehtedelt üleslaetud sisu (näiteks videod, fotod, tekst jm). Sellise üleslaetud sisu lehitsemine ja toimingud nendega võrdsustub kolmandate poolte kodulehtede külastamisega, kust sisu pärineb.

Kolmandate poolte kodulehed võivad koguda andmeid Teie kohta, kasutada küpsiseid (cookies), kolmandate poolte jälgimisteenuseid ja jälgida Teie toiminguid üleslaetud sisuga, kaasa arvatud need juhud, kui omate kontot ja olete nimetatud kodulehtedele sisse loginud.

Kolmandate poolte küpsiseid haldavad teised organisatsioonid, mis ei kuulu sellele kodulehele. Kolmandate poolte küpsised, mida võidakse salvestada teie arvutisse, telefoni või tahvelarvutisse meie kodulehe lehitsemise ajal on „Google Analytics“ kodulehe jälgimiseks ettenähtud küpsised. Need küpsised koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad meie kodulehte kasutavad. Me kasutame seda informatsiooni aruannete koostamiseks, meie kodulehe kvaliteedi parandamiseks. „Google Analytics“ kogub anonüümset informatsiooni külastajate arvu, koha kohta, kust meie kodulehte kasutati ning millist kodulehe osa külastaja lehitses.. Need küpsised on loodud „Google Analytics“ poolt. Soovides saada rohkem informatsiooni võite külastada: http://www.google.com/analytics.

Mistahes küpsiste abil kogutud informatsiooni säilitatakse kuni küpsiste kehtivusaja lõpuni ega kasutata muul eesmärgil kui poliitikas näidatud.

Soovides saada rohkem teavet küpsiste kohta, näiteks kuidas neid hallata või kustutada, külastage veebilehte . www.allaboutcookies.org.

Soovides teada, kuidas kustutada veebilehe jälgimise  küpsised „Google Analytics“, võite külastada: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Arvutikasutaja saab ise rakendada ennetavaid meetmeid ja veebilehitseja seadete abil piirata või vältida küpsiste salvestamist oma seadmesse. Kui soovitakse, et kodulehe/veebilehe külastaja seadmesse ei paigutataks mitte mingeid küpsiseid, peaks muutma veebilehitseja seadeid nii, et enne mistahes küpsise paigaldamist seadmesse sellest teatatakse või veebilehitseja blokeeriks kõik küpsised. Seadeid tuleb kohandada iga seadme veebilehitseja jaoks eraldi.

Küpsiste kasutamise keelamise või piiramise korral võidakse soovitud teenuseid mitte saada või kodulehe teatud funktsioone ei ole võimalik kasutada .

 

KINNITATUD UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktori 7. detsembri 2018. a käskkirjaga Nr. V-23/2

ANDMEKAITSE DEKLARATSIOON

Mõisted

Andmete valdaja  – UAB „Moguntia Baltija“ (edaspidi – Selts), juriidilise isiku kood 141573894, asukohaaadress Paupių g. 1, Klemiškės 1-as k., LT- 91291 Klaipėda  raj, Leedu

Andmesubjekt – mistahes füüsiline isik, kelle andmeid Selts töötleb. Andmete valdaja kogub vaid neid andmesubjekti andmeid, mis on vajalikud Seltsi tegevuses ja (või) Seltsi kodulehe (edaspidi koduleht) külastamiseks, kasutamiseks, lehitsemiseks.

Isikuandmete töötlemine – see on isikuandmete või isikuandmete kogumiga automatiseeritud või mitteautomatiseeritud vahenditega teostatud mistahes operatsioon või operatsioonide jada, nagu valimine, salvestamine, sorteerimine, süstematiseerimine, säilitamine, adapteerimine või muutmine, saamine, tutvumine, kasutamine, avaldamine edastamise teel, levitades või mistahes muul viisil nende kasutamise võimaluse loomine, samuti kõrvutamine või ühendamine teiste andmetega, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EL) 2016/679 kohaldatakse süstematiseeritud kompleksi moodustavate isikuandmete töötlemisele täielikult või osaliselt automatiseeritud ja mitteautomatiseeritud vahenditega.

Isikuandmed – mistahes otsene või kaudne informatsioon seoses andmesubjektiga, kelle isikusamasus on teada või võidakse otseselt või kaudselt tuvastada nende andmete abil. Isikuandmete töötlemine – see on Isikuandmetega sooritatav mistahes operatsioon (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, redigeerimine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute esitamine, ülekandmine, arhiveerimine jm). Isikuandmete näited: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, näiteks, vardas.pavardė@įmonė.com; internetiprotokolli (IP) aadress.

Nõusolek – mistahes vabal tahtel ja teadlikult antud kinnitus, millega andmesubjekt nõustub isikuandmete töötlemisega konkreetsel eesmärgil.

 

Privaatsuspoliitika

Selts kohustub oma tegevuses vastutustundlikult töötlema Andmesubjekti (oma Kliendi ning töötaja) isikuandmeid. Juhindudes sellest põhimõttest püüab Selts alati tagada oma Klientide andmete piisava turvataseme ning õiguste kaitse. Selts töötleb isikuandmeid lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprillil, 2016 jõustunud määrusest 2016/679 (EÜ) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise asjus, määruse 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamisest;

Isikuandmete allikad

 • Isikuandmed esitab Andmesubjekt ise. Andmesubjekt pöördub Seltsi poole, kasutab Seltsi poolt osutatavaid teenuseid, jätab kommentaare, esitab küsimusi, palub Seltsilt  informatsiooni jms.
 • Isikuandmed saadakse, kui andmesubjekt külastab Seltsi kodulehte.
 • Isikuandmeid saadakse teistest allikatest, nt teistest asutustest või ettevõtetest, avalikest registritest jms.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • Seltsi poolt osutatavate/müüdavate kaupade/teenuste lepingute sõlmimine andmesubjektiga ja nende täitmine, kontaktide säilitamine, et tagada ühenduse võtmise võimalus andmesubjektiga. Sel eesmärgil töödeldakse neid andmeid: nimi (-ed), perekonnanimi (-ed) side andmed (telefoninumber, e-posti aadress), töökoht ja ametikoht (kui informatsiooni esitab juriidilise isiku esindaja), pangakonto number (kui Ettevõttele osutab teenuseid füüsiline isik).
 • Maksude arvestamise ja maksete kontrollimine, võlgnevuste haldamine. Sel eesmärgil töödeldakse neid andmeid: nimi (-ed), perekonnanimi (-ed), isikukood / sünniaasta, maksmiste ajalugu, aadress, muu võlgnevusega seotud informatsioon.
 • Tööle kandideerivate isikute elulookirjelduste (CV) andmebaasi administreerimine. Sel eesmärgil töödeldakse neid andmeid: nimi (-ed), perekonnanimi (-ed), sünniaeg (vanus), elukohaaadress, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), informatsioon kandidaadi hariduse kohta (õppeasutus, õppeaeg, omandatud haridus ja (või) kvalifikatsioon), informatsioon kvalifikatsiooni tõstmise kohta (täienduskoolitused, kursused, omandatud sertifikaadid), informatsioon kandidaadi töökogemuse kohta (töökoht, töö kestus, ametikoht, vastutused ja (või) saavutused), informatsioon keeleoskuste kohta / IT-alased oskused / juhiluba / muud kompetentsid / muu informatsioon, mida kandidaat esitab CV / motivatsioonikirjas või teistes kandideerimise dokumentides, tööandja soovitused / iseloomustused: kandidaati soovitavad või iseloomustuse esitanud isikud / nende kontaktandmed / soovituse või iseloomustuse sisu.
 • Seltsi töötajate tööalaste funktsioonide täitmine, töötasu kindlustamine. Sel eesmärgil töödeldakse neid andmeid: nimi (-ed), perekonnanimi (-ed), sünniaeg (vanus), elukohaaadress, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), informatsioon kandidaadi hariduse kohta (õppeasutus, õppeaeg, omandatud haridus ja (või) kvalifikatsioon), informatsioon kvalifikatsiooni tõstmise kohta (läbitud koolitused, omandatud sertifikaadid), informatsioon kandidaadi töökogemuse kohta (töökoht, töö kestus, ametinimetus, vastutus ja (või) saavutused), informatsioon keeleoskuste kohta / IT-alased oskused / juhiluba / muud kompetentsid / muu informatsioon, mida töötaja esitab töötaja ja tööandja kohustuste täitmise eesmärgil
 • Seltsi töötajate, teiste subjektide ja vara ohutuse tagamise eesmärgil (videovalve).

Isikuandmete töötlemise reeglid

 • Andmesubjekt nõustub Seltsile Isikuandmeid esitades, et Selts kasutab kogutud andmeid oma kohustuste täitmisel  andmesubjektile, ning osutab neid teenuseid, mida andmesubjekt eeldab saavat.
 • Selts ei kogu mittevajalikke andmeid mingeid muul eesmärgil kui vaid kvaliteetsete teenuste osutamiseks vajalikud andmed.
 • Selts tagab, et Seltsi poolt kogutud andmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele ning teiste Leedu Vabariigi isikuandmete kaitset reglementeerivatele õigusaktidele, kohaldades vajalikke korralduslikke ja tehnilisi meetmeid andmesubjekti isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku avaldamise, hävitamise, muutmise, samuti ebaseadusliku töötlemise eest.
 • Kogu isikuandmeid sisaldav informatsioon on konfidentsiaalne, sellele kohaldatakse kohustuslikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid vajaliku turvataseme tagamiseks (nt: andmete krüpteerimine ja pseudonümiseerimine nii edastamisel, kui säilitamisel, kui muud seadussätted ei näe ette teisiti.
 •  Isikuandmeid ei säilitata kauem kui on vaja seoses andmetöötlemise eesmärkidega.
 • Seltsi poolt kogutud isikuandmeid säilitatakse trükitud kujul ja (või) Seltsi informatsioonisüsteemides, elektroonilisel kujul.
 • Kuigi andmesubjekt võib katkestada lepingu ja Seltsi teenustest keelduda, peab Selts säilitama andmesubjekti andmeid vastavalt Seltsi tegevust reglementeerivatele kehtivatele seadustele.
 • Isikuandmeid töötlevad vaid need töötajad, kellele on antud selline õigus. Kõik Seltsi töötajad peavad neile teatavaks saanud andmesubjekti andmeid hoidma saladuses ka peale töösuhete lõppemist. Selts võib kaasata Isikuandmeid töötlema andmetöötlejad ja (või) omal äranägemisel palkama teised isikud, kes Seltsi nimel teostavad teatud funktsioone. Nendel juhtudel rakendab Selts vajalikke meetmeid tagamaks, et need andmetöötlejad töötleksid Isikuandmeid kinni pidades ettekirjutustest ja kehtivatest õigusaktidest ning nõuab Isikuandmete  turvalisuse tagamist vajalikul tasemel. Samuti tagab Selts, et nimetatud isikud on sõlminud konfidentsiaalse informatsiooni mitteavaldamise kohustuse ega või sellist informatsiooni kasutada mingil muul eesmärgil kui on vajalik neile antud ülesande täitmisel.
 • Seltsi töötajate ja teiste isikute vara, tervise ja elu kaitsmise eesmärgil teostab Selts oma territooriumil ja ruumides videovalvet. Olemasolevad videovalve süsteemid ei kasuta näotuvastuse ja või) analüüsi tehnoloogiaid. Toimuvast videovalvest informeeritakse kliente enne jälgitavale territooriumile või ruumi sisenemist paigutatud siltidega, millel on  kaamera sümbol ja andmete valdaja rekvisiidid. Videojälgimise ajal kogutud informatsiooni (videomaterjali) võivad õnnetuse korral kasutada õiguskaitseorganid või kindlustuskompaniid. Videomaterjali säilitatakse kuni 30 kalendripäeva.
 • Samuti võib Ettevõte kohtu või riikliku institutsiooni nõudmisel esitada Kliendi andmeid selles mahus kui on vajalik kehtiva seadusandluse raames ja riiklike institutsioonide korraldustes.
 • Selts garanteerib, et isikuandmeid ei müüda ega rendita kolmandatele isikutele.

Andmesubjekti õigused

 • Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni Seltsi poolt töödeldavatest Andmesubjekti isikuandmetest, kust ja millisel viisil on isikuandmed kogutud ning millisel alusel Selts neid töötleb:
 • Andmesubjektil on õigus pöörduda Seltsi poole isikuandmete parandamise palvega, kui andmed on valed, mittetäielikud või ebatäpsed;
 • Andmesubjektil on õigus nõuda Seltsis töödeldavate Andmesubjekti Isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud);
 • Andmesubjektil on õigus nõuda oma Isikuandmete töötlemise piiramist;
 • Isikuandmete subjektil on õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega.
 • Andmesubjektil on õigus paluda, et Andmesubjekti Isikuandmed edastataks teisele andmetöötlejale (õigus andmete edastamisele).

Andmesubjekti õiguste realiseerimise vahendid

Soovides eelpoolnimetatud õigused realiseerida võib Andmesubjekt:

 • täita palve töödeldavate Isikuandmetega tutvumiseks (Palve tutvumiseks töödeldavate andmetega);
 • täita töödeldavate isikuandmete kustutamise palve (Palve kustutada töödeldavad isikuandmed);
 • täita töödeldavate isikuandmete parandamise palve (Palve parandada töödeldavaid isikuandmeid);

Andmesubjekt realiseerib oma õigused esitades konkreetse palve käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud kontaktidel. Õiguste realiseerimisega seotud informatsioon esitatakse Andmesubjektile tasuta. Mitte hiljem kui 1 kuu jooksul, alates palve saamise päevast, esitab Selts andmesubjektile informatsiooni toimingutest mida võetakse ette kliendilt saadud palve alusel tema õiguste realiseerimiseks või näidatakse palve mittetäitmise põhjus.

Ajavahemikku palutud informatsiooni esitamiseks võib vajaduse korral pikendada veel 2 kuuks, lähtudes palve täitmise keerukusest ja mahust. Kui andmesubjekt esitab palve elektroonilise side vahenditega, esitatakse talle informatsioon samuti elektrooniliste vahenditega.

Palve realiseerimisest võidakse keelduda või selle eest võidakse võtta vastavat tasu, kui palve on ilmselgelt põhjendamatu või liigne, samuti teistel, seadustes sätestatud juhtudel.

Kui andmesubjekt arvab, et tema isikuandmeid töödeldakse tema õigusi ja õigustatud huve rikkudes on tal õigus esitada kaebus Isikuandmete töötlemise kohta Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

Andmesubjekt võib oma õiguste realiseerimise asjus pöörduda Seltsi poole ja esitada kirjaliku palve isiklikult, posti teel, esindaja kaudu või elektroonilise side vahenditega:

 • epostitsi: info@moguntia.lt
 • suuliselt – telefonitsi: +370 46 421211;
 • kirjalikult – posti teel: aadress Paupių g. 1, Klemiškės 1-as k., LT- 91291 Klaipėdos raj., Leedu

Andmesubjekti vastutus
Andmesubjekt peab:

 •  informeerima Seltsi esitatud informatsiooni ja andmete muutustest. Seltsile on tähtis omada õiget ja kehtivat Andmesubjekti informatsiooni;
 • esitama vajaliku informatsiooni, et Selts võiks andmesubjekti taotluse saamisel andmesubjekti identifitseerida ja veenduda, et suhtleb või teeb koostööd tõesti konkreetse andmesubjektiga (esitama isikusamasust tõendava dokumendi või identifitseerima end seadustes sätestatud korras või elektroonilise side vahenditega).  See on vajalik Andmesubjekti ja teiste isikute andmete kaitsmiseks, selleks, et Andmesubjekti kohta avaldatav informatsioon esitatakse vaid Andmesubjektile, ilma teiste isikute õigusi rikkumata.

Lõppsätted
Andmesubjekt peab:

 • Andes Seltsile üle oma isikuandmed, nõustub Andmesubjekt käesoleva Privaatsuspoliitikaga, mõistab selle sisu ja nõustub sellest kinni pidama.
 • Arendades ja täiustades oma tegevust on Seltsil õigus käesolevat Privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Seltsil on õigus muuta Privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult, teavitades sellest oma kodulehel.
 • Privaatsuspoliitika täiendused ja muudatused jõustuvad alates nende avaldamise päevast, st alates sellest päevast kui need on avaldatud Seltsi kodulehel.